فرد عباس آشتیانی

«عباس آشتیانی»، مدیرعامل سابق انجمن بلاکچین