فرد برد گارلینگ هاوس

«برد گارلینگ هاوس»مدیر عامل شرکت فناوری مالی ریپل لبز است.