فرد رضا قربانی

«رضا قربانی»عضو نصر تهران و بنیان‌گذار کارخانه نوآوری رسانه راه‌کار