فرد آندرس زونینو

«آندرس زونینو»مدیرعامل شرکت تکنولوژی زیرکن‌تک (ZirconTech)