فرد پیمان قربانی

«پیمان قربانی» معاون اقتصادی و عضو هیئت عامل بانک مرکزی.