فرد سیدهادی سجادی

«سیدهادی سجادی»معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی