فرد داوود معظمی گودرزی

«داوود معظمی گودرزی»رئیس پلیس فتا تهران بزرگ