فرد حسین قرایی

«حسین قرایی»رئیس روابط عمومی سازمان صدا و سیما است.