فرد جواد مروی

«جواد مروی» روحانی ایرانی، عضو شورای عالی حوزه علمیه قم، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و استاد خارج فقه حوزه علمیه قم است.