فرد جواد عبادی

«جواد عبادی»مدرس دروس خارج و سطوح عالی حوزه علمیه مولف و پژوهشگر در موضوع علوم اقتصاد – استاد دانشگاه در موضوع فقه اقتصاد