فرد Julian Assange

سازمان‌های خودگردان غیرمتمرکز، از رویا تا واقعیت! دائو ها، رقیب تازه شخصیت‌های حقوقی

ایجاد شخصیت حقوقی، یکی از نوآوری‌های بشر برای تقویت مشارکت و کار گروهی است. پدیده‌ای که به یک توافق جمعی، موجودیت و شخصیت می‌بخشد، برایش حق و تکلیف وضع می‌کند و درصورت نقض قوانین و تعهدها، مجازات یا جریمه‌اش می‌کند.
همان‌گونه که بلاک‌چین، قفل دارایی‌های دیجیتال را برای اقتصاد باز کرد، سازمان‌های خودگردان غیرمتمرکز یا دائو‌ها (DAO) نیز مسیر مشارکت جهان‌شمول اشخاص را هموار کردند.