فرد یمل جردی

«یمل جردی»مدیر اجرایی بنیاد دیسنترالند(Decentraland)