فرد کارلوس مازی

«کارلوس مازی»یک دامدار اهل مایورکا اسپانیا، در یک اقدام جالب 3500 راس گاو به‌علاوه 3000 هکتار علفزار خود را توکنیزه کرده است.