فرد لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا

«لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا»سیاستمدار برزیلی و رئیس‌جمهور این کشور است. وی دو بار متوالی در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ و یک بار هم در سال ۲۰۲۲ به عنوان رئیس‌جمهور برزیل برگزیده شد