فرد علی صالح‌آبادی

«علی صالح‌آبادی»رییس‌کل سابق بانک مرکزی