فرد طهماسب مظاهری

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ به مدت یک سال بود