فرد دیوید شوارتز

«دیوید شوارتز»مدیریت فناوری شبکه‌ ریپل را برعهده دارد و از بنیان‌گذاران اصلی و ابتدایی این پروژه بوده است