فرد خوزه فرناندز

«خوزه فرناندز»مدیرعامل توکن‌گیت (Tokengate)