فرد جیمز فرنچ هیل

«جیمز فرنچ هیل»عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا