فرد جد مک‌کلب

«جد مک‌کلب»برنامه نویس کامپیوتر و موسس شرکت ریپل است.