فرد جانی نگ

«جانی نگ»یکی از اعضای شورای قانون‌گذاری هنگ‌کنگ