فرد جاناتان بیر

پژوهشگر رمزارزها و نویسنده کتاب (جنگ اندازه‌ بلاک) The Blocksize War