فرد تام ایمر

«تام ایمر»نماینده کنگره و از طرفداران ارزهای دیجیتال