فرد ایسی رابسون

«ایسی رابسون»مدیر ارشد عملیاتی پروژه Claynation