فرد اولواله دنیل

«اولواله دنیل»دارای 3 نقش در هیئت مدیره و مشاور از جمله بنیانگذار در Boost My Media، معاون رئیس در PATECH و مدیر عامل و بنیانگذار در TechAtLast International است.