فرد اریک اشمیت

«اریک اشمیت»مهندس نرم‌افزار آمریکایی و رئیس اجرایی هیئت مدیره آلفابت است.