فرد احسان خاندوزی

«احسان خاندوزی»سیاستمدار اصولگرای ایرانی است که در دولت سیزدهم سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی و نیز سخنگوی اقتصادی دولت ایران را برعهده دارد.