فرد یاسین اورال

«یاسین اورال»مدیر‌عامل و بنیان‌گذار صرافی پاریبو