فرد کاتلین بویل

«کاتلین بویل»مدیر ویرایشگر و پژوهشگر سیتی بانک