فرد ماسایوشی امامیا

«ماسایوشی امامیا»مدیر اجرایی بانک مرکزی ژاپن