فرد ریچارد گریوزون

«ریچارد گریوزون»معاون مدیر و کارشناس ترکیه در موسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین