فرد رابرت کندی جونیور

«رابرت کندی جونیور»مجری رادیو، فعال محیط زیست، نویسنده و وکیل متخصص در حقوق محیط زیست است.