فرد دیوید هارتنت

«دیوید هارتنت»منشی اصلی سازمان مالیاتی بریتانیا (HMRC) بود