فرد خسلا ونچرز

«خسلا ونچرز» سرمایه‌گذار خطر‌پذیر در گروه a16z یک کمپانی سرمایه‌گذاری خطرپذیر واقع در سیلیکون ولی کالیفرنیا است .