فرد جیکوب پاچوکی

«جیکوب پاچوکی»مدیر واحد تحقیقات، «الکساندر مادری» (Aleksander Madry)، مدیر واحد ارزیابی خطرات هوش مصنوعی