فرد تونی جوت

«تونی جوت»مورخ یهودی دانشگاه نیویورک