فرد برایان آر. هریس

«برایان آر. هریس»نماینده مالیات دهندگان در کلیه امور در برابر IRS، از جمله ممیزی و تجدید نظر او همچنین از مشتریان در دادگاه های مالیاتی مختلف ایالات متحده نمایندگی می کند.