فرد َاولگا اسکوروبوگاتووا

«اولگا اسکوروبوگاتووا» معاون اول رئیس بانک مرکزی روسیه