فرد امت شیر

«امت شیر»کارآفرین اینترنتی و سرمایه‌گذار آمریکایی است.