فرد امانوئل جینوبیلی

«امانوئل جینوبیلی»بسکتبالیست سابق آرژانتینی که در سطح جهانی شناخته شده است.