فرد الکس بلانیا

«الکس بلانیا»یکی از بنیانگذاران ورلد کوین