فرد الکساندر مادری

«الکساندر مادری»مدیر واحد ارزیابی خطرات هوش مصنوعی