فرد استنی کولچوف

«استانی کولچوف» (Stani Kulechov) خالق یک رمز ارز اختصاصی برای پرداخت وام با نام آوه (Aave) است.