فرد استفان برگر

«استفان برگر»نماینده آلمانی پارلمان اروپا