فرد آگوستین کارستنز

«آگوستین کارستنز»مدیرکل بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS)