فرد کمال قلیچداراوغلو

«کمال قلیچداراوغلو»معروف به بای کمال،سیاستمدار سوسیال دموکرات، اقتصاددان و کارمند بازنشسته دولتی اهل ترکیه است.