فرد مریک گارلند

«مریک گارلند»یک وکیل و حقوقدان آمریکایی است