فرد محمدرضا مانی یکتا

«محمدرضا مانی یکتا» معاون اداره نظام پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی