فرد علیرضا پیمان‌پاک

«علیرضا پیمان‌پاک»رییس سابق سازمان توسعه تجارت ایران