فرد شی‌ جین‌پینگ

«شی‌ جین‌پینگ»سیاستمدار چینی است که از سال ۲۰۱۲ دبیرکلی حزب کمونیست چین و ریاست کمیسیون مرکزی نظامی را بر عهده دارد